• Kennis van zaken
  • Persoonlijk advies
  • Snelle respons
  • Uitgebreide ondersteuning en service

Algemene Voorwaarden

Inleiding

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website. De Algemene Voorwaarden bevat belangrijke informatie voor u als Koper. Lees deze daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen. 

 

1. Definities

In deze Voorwaarden zijn de begrippen met een hoofdletter als volgt gedefinieerd:

1.1.         Adivo BV: Gevestigd te Europalaan 28D in ’s-Hertogenbosch en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 73156647 handelend onder de naam Adivo BV.

1.2.         Website: De website van Adivo BV, te raadplegen via www.adivo.nl  en alle bijbehorende sub domeinen.

1.3.         Koper: elke rechtspersoon die met Adivo BV een contractuele relatie aangaat uit hoofde van een met Adivo BV gesloten koopovereenkomst of een andersoortige Overeenkomst alsmede elke rechtspersoon die met Adivo BV een koop- of andersoortige Overeenkomst wenst aan te gaan. Met name wordt onder Koper verstaan degene in wiens opdracht en voor wiens rekening producten worden geleverd.

1.4.         Overeenkomst: Iedere afspraak of Overeenkomst tussen Adivo BV en Koper, van welke Overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

1.5.         Algemene Voorwaarden: De onderhavige Algemene Voorwaarden.

2. Toepasselijkheid

2.1          Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en op alle met Adivo BV aangegane Overeenkomsten. Het accepteren van een aanbieding dan wel het plaatsen van een bestelling en/of het aangaan van een Overeenkomst houdt in dat de Koper de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

2.2         Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten.

2.3         Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.

2.4        Door plaatsing van een verzoek tot levering van goederen door de Koper, verklaart deze akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden van Adivo BV. Deze leveringsvoorwaarden gaan voor op de Algemene Voorwaarden van de Koper.

2.5         Adivo BV levert en verzendt uitsluitend binnen Nederland, Duitsland, Frankrijk en België.

3. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

3.1          Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

3.2          Alle aanbiedingen van Adivo BV zijn vrijblijvend. Adivo BV behoudt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

3.3         Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële Koper tot het doen van een bestelling. Tot het moment van bevestiging van de door de Koper geplaatste bestelling door Adivo BV, is Adivo BV op geen enkele wijze aan de door de Koper geplaatste bestelling gebonden.

3.4         Een bestelling van de potentiële Koper als genoemd in artikel 3.3 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden: • de potentiële Koper heeft de gevraagde gegevens volledig ingevuld op het daartoe geëigende digitale bestelformulier van Adivo BV en het volledig ingevulde bestelformulier aan Adivo BV via de elektronische weg is verzonden en door Adivo BV is ontvangen;  door de Koper is een op naam gestelde offerte getekend welke door Adivo BV is ontvangen en deze op naam gestelde offerte door Adivo aan de potentiële Koper is uitgebracht;

3.5          Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat door Adivo BV een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd dan wel, als de bestelling via het digitale bestelformulier is gedaan, de orderbevestiging per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres.

3.6         Koper en Adivo BV komen uitdrukkelijk overeen dat, door gebruik te maken van elektronische communicatievormen, een geldige Overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 3.4 en 3.5 is voldaan. Met name het ontbreken van een gewone handtekening, doet niet af aan de verbindende kracht van de bestelling en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Adivo BV gelden, voor zover de wet dat toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

3.7          Adivo BV is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Als een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Adivo BV dit binnen vijf werkdagen na ontvangst van de bestelling mee.

3.8         Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.

3.9         Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven van toepasbaarheid met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Adivo BV garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie of toepasbaarheid in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

3.10       Adivo BV streeft ernaar om de door haar ontvangen e-mails binnen 24 uur te beantwoorden.

4. Prijzen

4.1          Alle prijzen van de aangeboden producten zijn uitgedrukt in euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn exclusief omzetbelasting en exclusief administratie- en verzendkosten en eventuele belastingen of andere heffingen. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten.

4.2         Verzendkosten zijn niet inbegrepen in de prijs. Adivo BV berekent 6.95 euro verzendkosten tot een netto bestelbedrag van 250,- euro. Boven het netto bestelbedrag van 250,- euro berekent Adivo BV geen verzendkosten. Bedragen zijn exclusief BTW.

4.3         Adivo BV kan worden verplicht bepaalde wettelijke bijdragen te heffen op sommige van haar producten. Dergelijke bijdragen zijn niet inbegrepen in de prijs en zullen uitdrukkelijk worden vermeld op de Website. Adivo BV is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar catalogi, mailingen of informatie op de website.

4.4         De Koper is de prijs verschuldigd die Adivo BV in de orderbevestiging conform artikel 3.5 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de Overeenkomst door Adivo BV worden gecorrigeerd.

5. Betalingsvoorwaarden, betalingstermijn en boeteclausule

5.1          Bij bestellingen via de Website kan op de volgende manieren worden betaald: iDEAL, Creditcard, PayPal, Apple Pay of vooruitbetaling. Voor bedrijven bestaat er de mogelijkheid om te betalen per factuur mits als Koper aangemerkt door Adivo BV. Vooruitbetaling geschiedt door het orderbedrag o.v.v. het ordernummer over te maken op rekening NL87 RABO 0108 0190 47 t.n.v. Adivo BV. Na ontvangst van de betaling wordt de order verwerkt en de goederen verstuurd. Bij betalingen per factuur hanteert Adivo BV een betalingstermijn van 30 dagen.

Van de betaalmethoden kan alleen gebruik worden gemaakt als aan de voorwaarden van dergelijke methoden, waaronder een controle op kredietwaardigheid van de potentiële Koper, is voldaan. Adivo BV kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de Website of via een schriftelijke mededeling van Adivo BV.

5.2          Bij overschrijding van de door Adivo BV schriftelijk aangegeven betalingstermijn, is de Koper, vanaf de dag dat de betaling had moeten plaatsvinden, in verzuim.

5.3          Indien de Koper enige factuur van Adivo BV niet binnen de betalingstermijn voldoet, is de Koper automatisch in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling of sommatie nodig is. Adivo BV heeft het recht om in een dergelijk geval wettelijke rente zoals bedoeld in artikel 6:119 BW dan wel de handelsvertragingsrente zoals bedoeld in artikel 6:119a BW verschuldigd per jaar of een gedeelte van een jaar over het openstaande bedrag in rekening te brengen

5.4         Indien Adivo BV de vordering ter incasso uitbesteedt, is de Koper alle (buiten)gerechtelijke incassokosten verschuldigd.

5.5          In geval van niet-tijdige betaling is Adivo BV bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden en/of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

6. Levering en leveringstijd

6.1          Bestellingen worden zo spoedig mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Adivo BV ernaar om bestellingen binnen 5 werkdagen op het bestelformulier opgegeven verzendadres af te leveren.

Genoemde levertijd geldt, voor leveringen binnen Nederland, slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. Adivo BV kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de Website of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.

6.2         Bij niet tijdige levering dient Adivo BV door de Koper schriftelijk in gebreke te worden gesteld waarna een redelijke termijn zal gelden voor nakoming. Deze termijn zal minstens zeven werkdagen zijn.

6.3         Wanneer de overeengekomen levertijd, om welke reden dan ook, door Adivo BV wordt overschreden, zal Adivo BV de Koper hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. In dat geval heeft de Koper de bevoegdheid om de Overeenkomst met Adivo BV te ontbinden door dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan Adivo BV te melden.

6.4         Adivo BV is niet verantwoordelijk voor eventuele vertraging die optreedt bij de vervoerder of door fouten in voorraadindicaties van een door Adivo BV ingeschakelde leverancier.

6.5         De door Adivo BV opgegeven levertijd gaat in op het moment waarop de door de Koper geplaatste bestelling, door Adivo BV per brief of e-mail is bevestigd.

6.6         Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de Koper telefonisch of per e-mail worden gemeld.

6.7          Zodra de te leveren producten op het, op het bestelformulier aangegeven verzendadres, zijn afgeleverd, gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de Koper. Als de Koper ervoor heeft gekozen de bestelling op te halen en contant te betalen, gaat het risico pas op de Koper over als de bestelling daadwerkelijk door de Koper is ontvangen.

7. Retouren

7.1          De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Voor verkeerd bestelde artikelen worden re-stockingskosten van 15% berekend met een minimum van 25 Euro. Door Adivo BV wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor onoordeelkundige aanschaf, onoordeelkundig gebruik, normale slijtage of ontstaan door uw toedoen of door u ingeschakelde derden.

Terugzending van geleverde zaken kan alleen binnen 14 dagen na factuurdatum en schriftelijke toestemming van Adivo BV in originele onbeschadigde verpakking vrij van stickers etc. De kosten van frankering en het risico van de retourzending zijn voor de Koper. Uitgezonderd zijn Software, Supplies alsmede producten die als kenmerk "beperkte voorraad", "speciale bestelling", "maatwerk" of gebruiksartikel hebben en producten waarvan de verzegeling (seal) is verbroken, of andere gepersonificieerde producten.

7.2          Bij recht op retournering van het vooruitbetaalde bedrag zal Adivo BV binnen 30 dagen het aankoopbedrag minus de bijdrage in de verzendkosten terugstorten.

7.3          Adivo BV behoudt zich het recht voor om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het al betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product al is geopend, gebruikt of door schuld van de Koper is beschadigd.

7.4          Indien een product wordt geretourneerd dat naar oordeel van Adivo BV schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de Koper te wijten is, zal Adivo BV de Koper hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. Adivo BV heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de Koper terug te betalen bedrag in te houden.

7.5          Na het verstrijken van de termijn van 7 werkdagen, wordt de Koper geacht het product geaccepteerd te hebben.

8. Eigendomsvoorbehoud

8.1          Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op de Koper over, nadat Koper al hetgeen hij ter zake van enige Overeenkomst met Adivo BV is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.

8.2         De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemde of anderszins bezwaren.

9.Garantie en aansprakelijkheid

9.1          Voor door Adivo BV geleverde producten, geldt uitsluitend de garantie zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld. Adivo BV vervult gedurende een dergelijke garantieperiode uitsluitend een loketfunctie waarbij de RMA-procedure wordt gehanteerd.

9.2         Om voor garantie in aanmerking te komen, dient u een RMA formulier, dat toegankelijk is via de button RMA op de Website van Adivo BV, volledig in te vullen.

9.3         Indien de Koper het RMA-formulier niet volledig invult of niet toevoegt, kan geen aanspraak worden gemaakt op garantie.

9.4         Adivo BV garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken dan ook.

9.5         Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.

9.6         Adivo BV sluit alle aansprakelijkheid uit voor schade die ontstaat als direct of indirect gevolg van het gebruik of functioneren van alle geleverde apparatuur en programmatuur. Adivo BV is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Adivo BV. Adivo BV is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

9.7          Indien Adivo BV, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product waardoor de schade is veroorzaakt.

9.8         In het geval de Koper via Adivo BV een Overeenkomst heeft gesloten voor een (verlengde) garantietermijn, dan gelden ten aanzien van deze garantie uitsluitend de voorwaarden die op die Overeenkomst van toepassing zijn verklaard.

9.9         Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:

  • indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Adivo BV of de fabrikant zijn verricht;
  • indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt;
  • indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
  • indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid.

9.10       De Koper is gehouden Adivo BV te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de Overeenkomst tegen Adivo BV mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen. De Koper is verplicht het product aan Adivo BV te retourneren om zodoende een goede beoordeling en afhandeling van de garantieaanspraak te bewerkstelligen.

9.11        Indien de Koper terecht een beroep doet op garantie, verplicht Adivo BV zich tot het leveren van een gelijkwaardig product mits anders overeengekomen.

9.12       Indien de Koper ten onrechte een beroep doet op garantie, worden er verzend- en administratiekosten in rekening gebracht.

10. Overmacht

10.1        In geval van overmacht kan Adivo BV niet gehouden worden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

 10.2      Onder overmacht wordt verstaan: elke van Adivo BV wil, onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van de verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Website.

11. Intellectuele eigendom

11.1        De Koper erkent uitdrukkelijk, dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de Website, berusten bij Adivo BV, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

11.2        Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder tevens begrepen sui generis rechten op databanken en topografie van halfgeleiderproducten, of andere voortbrengselen, alsmede al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten.

11.3        Het is de Koper verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Adivo BV, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

12. Persoonsgegevens

12.1        Adivo BV zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met de Privacy Policy. Adivo BV neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1        Op alle aanbiedingen, bestellingen en Overeenkomsten waarop deze leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, alsmede op de leveringsvoorwaarden zelf, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2       Alle geschillen, verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van of bestellingen bij of Overeenkomsten gesloten met Adivo BV, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

14. Domicilie

14.1        Adivo BV is gevestigd te ‘S-HERTOGENBOSCH en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 73156647 Het BTW identificatienummer is NL859378238B01. Gelieve alle correspondentie aangaande een Overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan Adivo BV, Europalaan 28D, 5232 BC te ‘S-HERTOGENBOSCH of naar het e-mail adres info@Adivo.nl  zoals staat aangegeven op de Website.